hero

Amazing

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能

开始吧 →

【一】

学而时习之,不亦说乎?

【二】

温故而知新,可以为师矣。

【三】

学而不思则罔,思而不学则殆。